Să ne întâlnim 

sau nu?/Should we meet or not?


  tematici/themes

Ne-am obişnuit să "trăim cu pandemia", cum ne-o spunem adesea? Ne-am săturat să ne mai condiţioneze existenţa? Ne putem întoarce la activităţile noastre făcând abstracţie de acest context? Ca artişti, putem ignora prezentul şi să ne (re)racordăm la practicile obişnuite din trecut? Cum sunt afectate relaţiile dintre noi în această perioadă?

Această ultimă întrebare, din acest şir, pare una la care nu este imposibil să putem da un răspuns, de moment, pe baza a ceea ce resimţim direct, fiecare. Este o întrebare care poate totodată să deschidă o succesiune de alte întrebări. Spre exemplu: ce resimţim în diversele momente de interacţiune "cu sau fără mască"? Cum ne folosim de arta ca intermediar în comunicare? În ce fel schimbările de comunicare, survenite acum, aruncă o lumină nouă şi asupra relaţiilor dintre noi, în general, şi importanţa lor în plan social? S-a acutizat nevoia de interacţiune cu alţii sau ne-am întors mai mult spre comunicarea cu noi înşine? Am învăţat să articulăm mai bine între noi nevoile personale, pentru a nu mai consuma resurse în mod păgubos? Etc.
Invitaţia este, de această dată, de a contribui fie cu întrebări, fie cu observaţii vizuale la relaţiile eu şi ceilalţi, eu şi mine însumi, indiferent de mijloacele de comunicare artistică, sau mai bine zis, prin chestionarea noilor posibilităţi.
Noţiunile de "relaţionare" dintre noi şi de "forme de comunicare", cu acest "surplus" de spaţiu survenit (prin distanţarea socială), în toate aspectele existenţiale care ne definesc, pun în centrul atenţiei relaţiile interumane ca fundament al aspectelor (problemelor) societale.
Jocurile de cuvinte ale celor trei tematici pot avea atât la o conotație pozitivă, cât şi una negativă, în funcţie de modul de percepţie sau de poziţionare al fiecăruia. Atitudinea critică sau cea pozitivă (de incluziune) fac totodată referire la concepte mai recente ale culturii vizuale pe care le putem lua drept reper, reflectând şi la noi posibilități.
În concluzie, întrebarea care constituie umbrela acestor trei tematici, nu se referă atât la momentul efectiv în care ne regăsim încă (ca urmare a pandemiei), adică dificultatea întâlnirii dintre noi în plan fizic, acesta constituind doar un punct de pornire, pentru aprofundarea/chestionarea unor consecințe ce decurg de aici, pe care nu le putem evita şi care (pre)figurează anumite transformări, proiectând lucrurile în perspectivă.

Alter relation - articularea dintre noi şi articularea noastră cu tot ce ne înconjoară;

Alter form - forme noi de comunicare dintre noi şi prin artă, cum ne definim propria formă prin artă;

Alter sp(e/a)c(i)es - noțiunea de spaţiu: spaţiu fizic - spaţiu virtual, spaţiu real - spaţiu imaginativ, spaţiu construit de om - spaţiu construit de natură etc; noţiunea de distantă: spaţială, socială, fizică, conceptuală etc; noţiunea de specii: extensia relaţionării spre alte forme de viaţă etc.

Vă invităm să participaţi cu lucrările voastre.
Acestea se pot trimite pe adresa: liliana.popa@e-uvt.ro, începând de astăzi, 9 octombrie, vor deveni vizibile şi vor fi promovate începând cu 19 octombrie, până pe 20 decembrie, 2020. Premiile se vor acorda pe parcurs.
Mai multe detalii, despre modul de acordare, în curând.

ENG

Have we got used to "living with the pandemic", as we often tell ourselves? Have we got fed up with it conditioning our existence? Can we get back to our activities ignoring this context? As artists, can we ignore the present and (re)connect to what in the past used to be our usual practices? What impact does the present time have on our relationships? The answer to the last question in this list seems not impossible to find at the moment, based on what each of us is feeling. At the same time, this question may be the starting point for a series of other questions, such as: what do we feel at different moments when we interact "with or without a mask"? How do we use art as a mediator in communication? In what way do the recent changes in communication throw a new light on human interrelations generally and on their importance in society? Is our need to communicate with others sharper than before, or have we turned more inwards, to communicating with our own selves? Have we learned how to better articulate our personal needs, thus bringing an end to wasteful use of resources? etc.

This time, the invitation is to contribute either questions or visual observations to the relations between myself and others, me and myself, irrespective of the means of artistic communication, or more precisely, through questioning new possibilities.

The notions of networking among people and forms of communication, with this "surplus" of space (through social distancing) in all our defining aspects of our existence, highlight human relationships as the foundation of societal issues (problems).

The puns of the three themes can have a positive or a negative connotation, depending on each person's perception or stand. Both the critical attitude and the positive (inclusive) one make reference to more recent concepts in visual culture, which can be taken as reference points while we reflect on new possibilities.
In conclusion, the question that covers these three themes is not so much about the actual moment in which we still find ourselves (due to the pandemic), meaning the difficulty to meet face to face. This is just a starting point for probing/questioning some unavoidable consequences that result from it, which (pre)figure certain transformations and put things into perspective.
We invite you to participate with your artworks.These can be sent to the address: liliana.popa@e-uvt.ro, starting today, October 9, will become visible and will be promoted from October 19, until December 20, 2020. Prizes will be awarded along the way. More details soon.

Alter relation - articulation between us and our articulation with everything that surrounds us

Alter form - new forms of communication with each other and through art, how we define our own form through art

Alter sp(e/a)c(i)es - the concept of space: physical space - virtual space, real space -imaginative space, man-made space - nature-made space etc; the concept of distance: spatial, social, physical, conceptual etc; the concept of species: expanding the idea of relationship towards other life forms, etc.

We invite you to participate with your artworks.These can be sent to the address: liliana.popa@e-uvt.ro, starting today, October 9, will become visible and will be promoted from October 19, until December 20, 2020. Prizes will be awarded along the way. More details soon.

Liliana Mercioiu-Popa

Proiectul este cofinanțat de către CJT.