DANGEROUS PASSAGE/PASSAGE DANGEREUX*

22.06.2020

RO 

Prin această temă vă propunem o concentrare a atenţiei asupra ideii de traversare "a spaţiului" şi, totodată, pe relaţia interior-exterior.
Relaţia interior-exterior poate face referire la ce se situează în planul spaţiului fizic exterior corpului nostru, cu care acesta relaţionează, dar şi la interiorul şi exteriorul acestuia.
Conceptual, ne putem racorda, din nou, la aspecte ale realităţii curente, la ce înseamnă "Pasajul" prin aceste încercări curente, dar şi la alte aspecte de ordin personal. De exemplu, "criza" actuală este privită din perspectiva unora dintre noi ca o oportunitate de transformare interioară, de a învăţa lucruri noi sau de a începe activități noi.
Totodată, persistă şi o anumită temere faţă de ce presupune acest parcurs de recuperare a unui spațiu exterior sau interior, datorită schimbărilor iminente.
Propria locuință (în relație cu propriul corp) este din nou adusă în discuție, atât ca materializare a planului fizic (interior-exterior), cât şi ca spaţiu de manifestare spaţială pentru intervenţiile voastre.
Pentru o bună racordare la ideea de trecere, puteţi porni chiar de la aspectele casei ce presupun acest lucru: pragul dintre un spaţiu şi altul, ieşirea din locuinţă, fereastrele sau o (re)configurarea a acestuia în acest sens.
Sub aspect tehnic, va propun să pornim de la obiectele şi materialele existente în locuinţa fiecăruia.
* Genericul temei este o preluare a titlului instalaţiei Louisei Bourgeois cu acelaşi nume.


ENG
This theme proposes increased focus on the idea of passing through "space" and at the
same time on the relation between the interior and the exterior.
The relation between the interior and the exterior can make reference to everything that lies in the physical space that is outside of our body, which it relates to, but also to its interior and exterior.
Conceptually, we can relate, again, to aspects of the current reality, to what it means to
experience the "passage" through all these trials. Or we can think of other, more personal, aspects. For instance, some of us regard the current "crisis" as an opportunity for inner change, for learning new things or starting new activities.
At the same time, there is a certain fear of whatever is involved in this attempt to
recover an exterior or inner space, due to the imminent changes.
One's home (in relation to one's body) is again brought into discussion, both as the
materialization of the physical space (interior-exterior), and as a space for spatial
manifestation of one's interventions.
For a good connection to the idea of passage, you can start from those features of the house which are naturally linked to it: the threshold between one area and another, the doorway out of the house, the windows, or its (re) configuration in this sense.
Technically, I propose to start from the objects and materials that are found in everyone's
home.

*The main theme title is inspired by Louise Bourgeois's installation of the same name.

Liliana Mercioiu-Popa